OGŁOSZENIE - PRZETARG

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego

Miejsce przetargu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce, Plac Kościuszki 15 pok. nr 11,

Data przetargu – 06.04.2017 roku - godz. 11:00

Wadium w wysokości 273,00 zł. należy wpłacić do kasy ZGKiM, Plac Kościuszki 15 lub na konto bank : PKO Bank Polski SA nr 17 1020 1332 0000 1802 0983 5879 do dnia 05.04.2017 r. Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika przetargu,który wygrał przetarg zalicza się w poczet czynszu i opłat dodatkowych

Adres lokalu: Sokółka ul. Plac Kościuszki 26/2 działka nr 3077/7 Księga wieczysta BI1S/00000095/6

Termin zagospodarowania lokalu 06.04.2017 r.

Powierzchnia lokalu: - 9,40 m2

Lokal przeznaczony na działalność usługowo-handlową z wyłączeniem handlu alkoholem, działalność nie może być prowadzona w godzinach nocnych. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną i instalację c.o.

Oglądanie lokalu odbywa się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 85 711 22-08 w 40.

Cena wywoławcza:wywoławczy miesięczny czynsz netto 273,00(29,00 zł./m2 x9,40m2) + 23 % VAT.

Przetarg uznaje się za ważny bez względu na liczbę licytantów, jeżeli chociaż jeden licytant zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej miesięcznego czynszu netto. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest pokrywać opłaty za media oraz podatek od nieruchomości. Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu netto zostanie powiększona w umowie o obowiązujący podatek VAT.

Czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne są płatne przez najemcę do ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie ZGKiM lub na konto wynajmującego w banku: PKO Bank Polski SA nr 17 1020 1332 0000 1802 0983 5879. W razie zwłoki w uiszczaniu należności wynajmujący obciąży najemcę odsetkami.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony. Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu do wglądu w siedzibie ZGKiM Sokółka.

Podpisanie umowy z osobą, która wygrała przetarg następuje nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przetargu.   

Zasady waloryzacji czynszu: stawka czynszu podlega rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłoszony przez Prezesa GUS po 10-tym lutego każdego roku.

W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych do organizatora przetargu wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacania kaucji w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego czynszu. Kaucja powinna być wniesiona w pieniądzach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Sokółka, 15.03.2017r.

 

Dyrektor
mrg. inż. Mariusz Gurzyński

podpisany dokument w formacie pdf

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.