OGŁOSZENIE - PRZETARG

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego

Miejsce przetargu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce, Plac Kościuszki 15 pok. nr 11,

Data przetargu - 06.04.2017r godz. 9:00

Wadium w wysokości 1 566,50 zł należy wpłacić do kasy ZGKiM, Plac Kościuszki 15 lub na konto bank : PKO Bank Polski SA nr 17 1020 1332 0000 1802 0983 5879 do dnia 05.04.2017r. Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się w poczet czynszu i opłat dodatkowych

Adres lokalu: Sokółka ul. Plac Kościuszki 8/1 (dół) działka nr 1014/13, Księga wieczysta B-I 1S 00003966/4

Termin zagospodarowania lokalu 06.04.2017r.

Powierzchnia lokalu: - 120,5m2 .

Lokal przeznaczony na działalność usługowo- handlową. Lokal w budynku wolnostojącym położony na parterze, składający się z 2 pomieszczeń i WC. Lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i instalację c.o. Lokal częściowo posiada niewymiarową wysokość tj. 2,30 m.

Oglądanie lokalu odbywa się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 85 711 22-08 w 40.

Cena wywoławcza: wywoławczy miesięczny czynsz netto 1 566,50 zł (13,00 zł./m2 x 120,50 m2) + 23 % VAT.

Przetarg uznaje się za ważny bez względu na liczbę licytantów, jeżeli chociaż jeden licytant zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej miesięcznego czynszu netto. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest pokrywać opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.

Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu netto zostanie powiększona w umowie o obowiązujący podatek VAT.

Czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne są płatne przez najemcę za dany miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie ZGKiM lub na konto wynajmującego w banku: PKO Bank Polski SA nr 17 1020 1332 0000 1802 0983 5879. W razie zwłoki w uiszczaniu należności wynajmujący obciąży najemcę odsetkami.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony. Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu do wglądu w siedzibie ZGKiM Sokółka.

Podpisanie umowy z osobą, która wygrała przetarg następuje nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przetargu.

Zasady waloryzacji czynszu: stawka czynszu podlega rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłoszony przez Prezesa GUS po 10-tym lutego każdego roku.

W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego czynszu. Kaucja powinna być wniesiona w pieniądzach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Sokółka, 15 .03.2017r.

 

Dyrektor
mrg. inż. Mariusz Gurzyński

podpisany dokument w formacie pdf

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.