OGŁOSZENIE - PRZETARG

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego

Miejsce przetargu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce, Plac Kościuszki 15 pok. nr 11,

Data przetargu - 06.04.2017r godz. 10.00

Wadium w wysokości 3 019,12 zł należy wpłacić do kasy ZGKiM, Plac Kościuszki 15 lub na konto bank : PKO Bank Polski SA nr 17 1020 1332 0000 1802 0983 5879 do dnia 05.04.2017r. Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się w poczet czynszu i opłat dodatkowych

Adres lokalu: Sokółka ul. Plac Kościuszki 8/2 (I piętro i poddasze) działka nr 1014/13, Księga wieczysta B-I 1S 00003966/4

Termin zagospodarowania lokalu 06.04.2017r.

Powierzchnia lokalu: - 232,24m2 .

Lokal przeznaczony na działalność usługowo - handlową. Lokal w budynku wolnostojącym położony na I piętrze i poddaszu, składający się: na I piętrze z sali głównej, miejsca na bar, pomieszczenia gospodarczego i WC ,oraz na poddaszu z sali głównej. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i instalację c.o.

Oglądanie lokalu odbywa się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 85 711 22-08 w 40.

Cena wywoławcza: wywoławczy miesięczny czynsz netto 3 019,12 zł. (13,00 zł./m2 x 232,24 m2) + 23 % VAT.

Przetarg uznaje się za ważny bez względu na liczbę licytantów, jeżeli chociaż jeden licytant zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej miesięcznego czynszu netto. Wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest pokrywać opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.

Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu netto zostanie powiększona w umowie o obowiązujący podatek VAT.

Czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne są płatne przez najemcę za dany miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie ZGKiM lub na konto wynajmującego w banku: PKO Bank Polski SA
nr 17 1020 1332 0000 1802 0983 5879. W razie zwłoki w uiszczaniu należności wynajmujący obciąży najemcę odsetkami.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony. Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu do wglądu w siedzibie ZGKiM Sokółka.

Podpisanie umowy z osobą, która wygrała przetarg następuje nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przetargu.

Zasady waloryzacji czynszu: stawka czynszu podlega rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłoszony przez Prezesa GUS po 10-tym lutego każdego roku.

W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego czynszu. Kaucja powinna być wniesiona w pieniądzach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Sokółka, 15.03.2017 r.

 

Dyrektor
mrg. inż. Mariusz Gurzyński

podpisany dokument w formacie pdf

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.