TE. 220.9.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ośmiu kontenerów mieszkalnych.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.Treść zawiadomienia

 

Załączniki do treści:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa napowietrznego przyłącza energetycznego

5. Szczegółowa specyfikacja techniczna - przebudowa i budowa podziemnych sieci wodociągowych

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna - kanalizacja sanitarna

7. Projekt budowlano - wykonawczy

8. Warunki przyłącza elektrycznego

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa ośmiu kontenerów

10. Przedmiar robót

 

Zmiana ogłoszenia /załączniki/:

1. Modyfikacja treści SIWZ

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Wyjaśnienie treści SIWZ

2. Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Modyfikacja treści SIWZ:

1. Modyfikacja treści SIWZ

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Zmiana ogłoszenia w postępowaniu przetargowym:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Przedmiar

3. Specyfikacja techniczna przebudowy sieci wodociągowej

4. Projekt przebudowy sieci wodociągowej

5. Profil sieci wodociągowej

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.