Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce informuje, iż zgodnie z uchwałą nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sokółka ustalono:

1. stawkę miesięczną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 14,00zł od jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2. w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 28,00zł od jednego mieszkańca.

Zgodnie z §8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 października 2019r.