l. Gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi, a w szczególności:

- zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami użytkowymi, w tym zawieranie umów, ich realizacja oraz dochodzenie należności z nich wynikających,

- prowadzenie procedury przydziału mieszkań komunalnych, lokali socjalnych i lokali zastępczych,

 

2. Wykonywanie mieszczących się w ramach zwykłego zarządu uprawnień Gminy Sokółka jako właściciela lokali wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych,

- wykonywanie robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych na terenach i w obiektach zarządzanych przez Zakład;

 

3. Prowadzenie targowisk;

 

4. Utrzymanie urządzeń i obiektów sanitarnych, a w szczególności prowadzenie szaletów publicznych.